март 31, 2023

Пропорции на българското знаме

Пропорции на българското знаме

Пропорции на българското знаме
Пропорции на българското знаме

Национално знаме на Република България

Според закона за бългаското национално знаме то трябва да отговаря на някои основни изисквания, а именно:
1. Националното знаме на Република България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен, червен, разположени водоравно отгоре надолу. Цветните полета са еднакви по форма и размери:
1.1. форма – правоъгълна със съотношение на широчина към дължина – 3:5 (фиг. 1).
Пропорции на българското знаме
Пропорции на българското знаме
Пропорции на българското знаме
Стандартни пропорции на българското знаме
широчина (А) 1,00
дължина (B) 1,66
широчина на цветните полета (С) 0,33
фиг. 1. Национално знаме на Република България
При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.
1.2. Размери: 18 cm х 30 cm, 24 cm x 40 cm, 90 cm x 150 cm, 129 cm x 215 cm.
Националното знаме за българското морско и речно плаване е със съотношение на широчината към дължината 2:3 и има следните размери:
– за плавателни съдове над 5000 дедуейт тона 124 cm х 210 cm
– за плавателни съдове от 1000 до 5000 дедуейт тона 90 cm х 135 cm
– за плавателни съдове до 1000 дедуейт тона 60 cm х 90 cm
– за спасителни лодки 40 cm х 60 cm
Забележка. Допускат се по изключение и други размери на националното знаме при спазване на съотношението широчина към дължина 3:5.
1.3. Цветове:
– бял – със степен на белота не по-малка от 80 %;
-зелен – номер 17-5936 ТС по скалата на Пантон-текстил;
– червен – номер 18-1664 ТС по скалата на Пантон-текстил.
За провеждане на масови мероприятия националното знаме може да се печата върху хартия с размери 18 cm х 30 cm и цветове:
– бял – със степен на белота не по-малка от 80 %;
– зелен – номер 347 U по скалата на Пантон;
– червен – номер 032 U по скалата на Пантон.
Забележка. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) Стандартни образци за цветовете на националното знаме се съхраняват в Българския институт по метрология.
2. Материали
2.1. Текстил – тъкан плат сплитка лито. Платът е изтъкан от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100 % химична коприна (полиестерна – ПЕК, или полиамидна – ПАК, или вискозна – ВИК).
Минималните изисквания, на които трябва да отговаря платът, са дадени в таблица 1.
Таблица 1
Вид Минимална Максимална Драпи- Устойчивост на обагрянията – бала
на здравина свиваемост руе-
плата до скъсване, daN след пране, % мост, %

Пропорции на българското знаме

основа вътък основа вътък свет- вода морска пране хим. три ене
лина вода 40°C чистене сухо мокро
ПЕК 70 55 1,5 1,5 40 6-7 4 4 4 5 4-5 4
ПАК 60 45 1,5 1,5 40 6 4 4 4 5 4-5 4
ВИК 45 35 2,0 2,0 45 5-6 4 4 4 5 4-5 4
2.2. Шевни конци – състав еднакъв с този на плата. Свиваемост и устойчивост на обагрянията еднакви с тези на плата.
2.3. Носещо тяло – дръжка за носене, стойка, напречник за вертикално окачено знаме, въже за пилон.
Дръжката за носене, стойката и напречникът се изработват от твърда широколистна дървесина, без чепове, байцвана с орехов байц и лакирана, или от подходяща метална тръба, боядисана с бяла боя. Те имат в горния край, за напречника от двете страни, специални накрайници, които се изработват от материали, използвани за направа на носещото тяло. Закрепването им се осъществява посредством винт. Формите на накрайниците са показани на фигури 2, 3 и 4, а размерите са дадени в таблици 2, 3 и 4.
3. Изработване на националното знаме
Бялата, зелената и червената ивица от плат се съединяват с шев по такъв начин, че двете страни на знамето да са равностойни. Това се отнася и за случаите, когато лицевите страни на националното знаме са изработени от два отделни плата. В левия край на знамето по цялата му широчина се прави подгъв, отговарящ на диаметъра на носещото тяло. На останалите три страни се прави подгъв с широчина от 0,7 cm до 1,0 cm.
За осигуряване на по-добра стабилност и здравина се допуска влагането на подложка в подгъва от лявата страна и на хастар по цялата площ на знамето, когато лицевите страни са изработени от два отделни плата.
Трите свободни края на националното знаме могат да бъдат обшити с ресни – цвят злато, номер 15-0927 ТС по скалата на Пантон-текстил. Ресните са от същия текстилен материал и в зависимост от размера на знамето имат дължина от 3 cm до 6 cm.
4. Закрепване
Закрепването на текстилната част на знамето към носещото тяло трябва да се извършва по начин, който да осигури достатъчна стабилност. Закрепването може да бъде по цялата широчина на лявата страна или в горния и долния и край, за вертикално окачено знаме в горния край или в горния и долния край.
5. Допълнителни изисквания към производителя
5.1. Информационна карта с препоръки за поддържане на знамето:
а) пране;
б) химическо чистене;
в) сушене;
г)гладене;
д) съхранение.
5.2. Други данни:
а) наименование и адрес на фирмата производител;
б) вид на плата;
в) размери на знамето;
г) срок на гарантирана годност;
д) дата на производство.
Забележка. Недопустимо е използването на националното знаме за фирмена реклама.

Пропорции на българското знаме

Български знамена

Магазини за знамена:

Flagove.com

ZNAMENABG.COM

ZNAMENA-FLAGOVE.COM